در سایه سار ارغوان شعر

یادمان شاعر معاصرهوشنگ ابتهاج / مرداد 1401

با  همکاری:

کتابخانه عمومی قائم شهر

انجمن قلم شمال

صنایع غذایی جمع  

مجموعه گردشگری استارسو