چاپ

چاپ

چاپ انتقالِ نقش (واژه، جمله، طرح، تصویر، نماد و جز آن)، از وسیله‌ای به وسیله‌ی دیگر، ساده‌ترین مصداق جاپ است؛ اما از چاپ که سخن به میان می‌آید، مراد فقط انتقال از وسیله‌ای به وسیله‌ی دیگر نیست؛ بلکه مقصود، انتقال به‌قصد تکثیر است. چاپ، فقط فن یا صنعت نیست، هنر هم هست. بسیاری از آثار […]