شیطون کِلی

شیطون کِلی

سوادکوهِ سَرِ سامون چِراته
قِشَنگِ کوهِ مازِرون چِراته
چراغ‌چشمه، سَرین‌بَن، نارمِ تَنگ
چِراتی مَردِمِ اَرمون چِراته

………