تولید فنی-هنری

تولید فنی-هنری

تولید فنی-هنری تمام محصولات فرهنگی، پس از طی کردن مرحله‌ی تولید محتوا، وارد مرحله‌ی تولید فنی-هنری می‌شوند. در این بخش، ویژگیهای ظاهری و صوری اثر تعیین و مشخص می‌شوند. در تولید فنی و هنری کتاب، به موارد زیر پرداخته می‌شود: تصویرگری حروف‌نگاری صفحه‌آرایی طراحی جلد تصویرگری تصویرگری هنریست که تصویرگر به وسیله‌ی آن مفاهیم و […]